Procedura przyjęcia mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Damaszce.

 1. Powiadomienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie o wolnym miejscu.
 2. Uzyskanie podstawowych informacji o osobie oczekującej.
 3. Uzyskanie decyzji o skierowaniu i ustaleniu odpłatności od gminy właściwej dla osoby kierowanej.
 4. Uzyskanie decyzji o umieszczeniu w dps wydanej przez starostę powiatu tczewskiego.
 5. Pracownik socjalny naszego domu przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby kierowanej udzielając jednocześnie pełnej informacji o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania domu, zbiera informacje dotyczące oczekiwań osoby zainteresowanej, jej przyzwyczajeń i zamiłowań.
 6. Ustalenie z zainteresowaną osobą lub jej opiekunem prawnym terminu możliwości odwiedzania Domu i zapoznania się z jego funkcjonowaniem, poziomem i zakresem świadczonych usług.
 7. Dyrektor dps pisemnie powiadamia osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do Domu i zaprasza do przyjazdu.
 8. Wstępne przygotowanie przez zespół terapeutyczno – opiekuńczy planu działań mających ułatwić adaptację mieszkańca do nowych warunków.
 9. Po zgłoszeniu się do dps osoba przyjmowana udaje się do gabinetu pracownika socjalnego w celu dopełnienia niezbędnych formalności.
  1. Czynności związane z przyjęciem mieszkańca:
   • skompletowanie akt osobowych,
   • zawiadomienie jednostek kierujących i osób zainteresowanych ( rodziny, opiekuna prawnego, urzędów administracji itp.),
   • zapoznanie nowo przyjętego mieszkańca z regulaminem Domu, procedurami, zasadami współżycia społecznego.
 10. Dokonanie wyboru pracownika pierwszego kontaktu.
  • przekazanie pokoju, w którym osoba ma zamieszkać,
  • przedstawienie współmieszkańca,
  • pomoc w zakwaterowaniu się w pokoju,
  • zapoznanie z personelem bezpośrednio opiekującym się mieszkańcem: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe.
  • przedstawienie nowego mieszkańca pozostałym osobom dps,
  • wyznaczenie miejsca w jadalni.
 11. Realizacja planu adaptacji mieszkańca, stworzenie właściwej atmosfery ułatwiającej pokonanie stresu zawiązanego ze zmianą dotychczasowego miejsca zamieszkania. Otoczenie właściwa opieką, tak aby nowo przyjęty mieszkaniec nie czuł się osamotniony i zagubiony.
 12. W zależności od przejawianych zainteresowań ułatwić możliwość korzystania z zajęć terapeutycznych.
 13. Zameldowanie mieszkańca na pobyt czasowy do 6 miesięcy, a po upływie tego terminu na pobyt stały.
 14. Przeprowadzenie badań przez lekarza pierwszego kontaktu
 15. Dla każdego nowego mieszkańca zakłada się i prowadzi dokumentację:
  • administracyjną, tzw. akta socjalne,
  • lekarsko – medyczną,
  • opiekuńczo – terapeutyczną.

W indywidualnych przypadkach niektóre postanowienia tej procedury mogą być ograniczone. Decyzję o tym podejmuje Dyrektor Domu po zasięgnięciu opinii zespołu terapeutyczno – opiekuńczego.