REGULAMIN RADY MIESZKAŃCÓW

Organizacja domu zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. W DPS aktywnie działa Rada Mieszkańców. W chwili obecnej liczy sześć osób. Wybory nowego samorządu mieszkańców odbyły się w listopadzie 2014r.

Zasady funkcjonowania samorządności określa regulamin.

Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Damaszce

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce ma charakter ponadlokalny i jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych wymagających całodobowej opieki i spełniający kryteria określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia12 marca 2004 r. (Dz.U.Nr 64, poz. 593) z późniejszymi zmianami i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. W sprawie domów pomocy społecznej.

Organizacja Domu zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Umożliwia mieszkańcom rozwój osobowości, zapewniając bezpieczeństwo, godność, intymność na poziomie obowiązującego standardu, zaspokajając tym samym potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne osób przebywających w Domu. Dom Pomocy Społecznej gwarantuje również niezależność, samodzielność uwzględniając stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańca.

Mając na uwadze jak najlepsze zaspokojenie tych potrzeb oraz zapewnienie współdziałania mieszkańców w programowaniu i organizowaniu życia w Domu Pomocy Społecznej – Ogólne Zebranie Mieszkańców powołuje swoje przedstawicielstwo – Radę Mieszkańców.

§ 1.

Organem nadrzędnym dla Rady Mieszkańców jest Ogólne Zebranie Mieszkańców.

§ 2.
 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców stanowi formę bezpośredniego uczestnictwa w działalności na rzecz i na terenie Domu.
 2. Do ważności Ogólnego Zebrania Mieszkańców wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej ½ mieszkańców plus jeden.
 3. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów.
§ 3.

Na wniosek Rady Mieszkańców Ogólne Zebranie Mieszkańców odbywa swe posiedzenie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 4.

Do kompetencji Ogólnego Zebrania Mieszkańców należy:

 1. powołanie Rady Mieszkańców.
 2. podejmowanie uchwał i ustalanie głównych kierunków Rady Mieszkańców.
 3. przyjmowanie sprawozdań Rady Mieszkańców.
§ 5.

Ogólne Zebranie Mieszkańców wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym Radę Mieszkańców.

 1. Rada Mieszkańców składa się z 4-8 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady , z-cę przewodniczącego, skarbnika, osobę do spraw kulturalno-oświatowych, członka do spraw propagandowych( sprawy mieszkańców).
 2. członkiem Rady Mieszkańców może być każdy mieszkaniec domu pomocy społecznej.
 3. kadencja Rady Mieszkańców trwa 4 lata.
 4. Rada Mieszkańców powołuje opiekuna Rady Mieszkańców z grona personelu, większością głosów na zebraniu Rady Mieszkańców.
§ 6.
 1. Rada Mieszkańców odbywa swe posiedzenie nie rzadziej niż raz w miesiącu. Protokoły zebrań wywieszane są na tablicy informacyjnej DPS-u – dostępne dla wszystkich mieszkańców.
 2. Z każdego posiedzenia Rady Mieszkańców sporządzany jest protokół.
  1. Rada Mieszkańców na swoim posiedzeniu podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów.
  2. Uchwały Rady Mieszkańców są przekładane kierownictwu Domu Pomocy Społecznej na piśmie w formie protokołu z zebrania Rady Mieszkańców.
 3. W posiedzeniu Rady Mieszkańców może uczestniczyć dyrektor Domu Pomocy społecznej oraz kierownik działu, pracownik socjalny, opiekun Rady Mieszkańców i inne zaproszone osoby.
§ 7.

Do zadań Rady Mieszkańców należy:

 1. Pomoc kierownictwu Domu w zakresie kształtowania właściwych stosunków międzyludzkich między mieszkańcami, mieszkańcami a pracownikami Domu, a w szczególności:
  1. występowanie w roli mediatora w przypadku konfliktów między mieszkańcami,
  2. występowanie do kierownictwa o pomoc w razie ewentualnego konfliktu miedzy mieszkańcami a pracownikami Domu.
 2. Współdziałanie z Radami Mieszkańców innych domów pomocy społecznej na terenie województwa i kraju oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na polu pomocy społecznej na terenie gminy i województwa.
 3. Współudział, czuwanie oraz pomoc nad zaspokajaniem przez kierownictwo Domu potrzeb zdrowotnych, socjalnych, społecznych i religijnych osób w nim mieszkających, wyrażanie swoich opinii, podejmowanie inicjatyw w każdej sprawie, bezpośrednie udzielanie pomocy współmieszkańcom oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie kierownictwu Domu – jako rzecznik interesów ogółu mieszkańców.
 4. Podejmowanie działań bezpośrednio lub przy udziale pracowników Domu Pomocy Społecznej związanych z przygotowaniem różnego rodzaju imprez kulturalno-oświatowych na rzecz macierzystego Domu, innych DPS-ów lub środowiska lokalnego, a w szczególności:
  1. wycieczek turystyczno-krajoznawczych,
  2. spotkań okolicznościowych np.: wigilia, spotkania rodzin, Dzień Kobiet itp.,
  3. imprez kulturalnych, takich jak: wieczorki towarzyskie, teatr, kino itp.,
  4. organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi itp.,
  5. promocja różnorodnej twórczości domu – organizacja wystaw, spotkań z autorem itp.
 5. Czuwanie nad przestrzeganiem praw mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
 6. Podejmowanie działań o charakterze mediacyjnym, informacyjnym, organizacyjnym i innych, z własnej inicjatywy i na wniosek kierownictwa Domu, mając na względzie realizację potrzeb i oczekiwań mieszkańców Domu, a szczególnie ich praw i obowiązków w ramach obowiązujących przepisów, dotyczących organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej.
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Mieszkańców na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.
§ 8.

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Rady Mieszkańców, mogą być przeprowadzone wybory uzupełniające, dokonane na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.

§ 9.

Termin nowych wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców musi być podany do wiadomości ogółu mieszkańców z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Termin nowych wyborów ustala Rada Mieszkańców w porozumieniu z dyrektorem Domu.

§ 10.

Po upływie kadencji Rada Mieszkańców składa Ogólnemu Zebraniu Mieszkańców sprawozdanie ze swej działalności.

§ 11.

Termin nowych wyborów do Rady Mieszkańców musi być wyznaczony nie później niz dwa tygodnie przed upływem kadencji.

§ 12.

Termin nowych wyborów ustala Rada Mieszkańców wspólnie z dyrektorem Domu.

Niniejszy regulamin został uchwalony na Zebraniu Rady Mieszkańców w dniu 20 IV 2006 roku.