REGULAMIN PORZĄDKOWY

Domu Pomocy Społecznej w Damaszce

I. Postanowienia ogólne
§1.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszce działa na podstawie: 1/ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.); 2/ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.); 3/ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153);4/regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Damaszce ustanowionego załącznikiem nr 5 do uchwały Nr 14/31/03 Zarządu Powiatu w Tczewie z dnia 31 marca 2003 5/innych przepisów pomocy społecznej dotyczących domów pomocy społecznej; 6/niniejszego Regulaminu.

II. Zasady organizacji pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej
§ 2.
 1. Dom jest stacjonarny tj. stałego pobytu przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych.
 2. Dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich psychicznej i fizycznej sprawności.
 3. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
 4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny – przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
§ 3.
 1. Pobyt w Domu jest odpłatny. Wysokość i tryb regulowania opłat określają odrębne przepisy.
 2. Mieszkaniec lub jego rodzina, względnie opiekun prawny są zobowiązani do dostarczenia aktualnych danych o wysokości dochodu, potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
 3. Nowoprzybyły mieszkaniec Domu powinien być przyjęty z serdecznością i gościnnością.
 4. Nowoprzybyłemu mieszkańcowi wręczany jest Regulamin Porządkowy Domu.
 5. Nowoprzybyły mieszkaniec Domu jest meldowany czasowo. W przypadkach uzasadnionych, na wniosek mieszkańca, dyrekcja Domu może wyrazić zgodę na zameldowanie na pobyt stały.
 6. Po upływie czasowego zameldowania, przeznaczonego na wstępną adaptację w Domu, po wyrażeniu na piśmie woli pozostania na stałe mieszkaniec jest meldowany w Domu na pobyt stały.
 7. Osoby zdolne do świadomego wyrażania woli, a nie mogące pisać, potwierdzają swą decyzję o zameldowaniu „odciskiem palca”.
 8. Wyrażenie zgody na pobyt stały w Domu musi zostać dokonane w obecności pracownika socjalnego.
 9. Mieszkaniec zostaje powiadomiony o możliwości rezygnacji z Domu bądź przeniesieniu do innego DPS po uprzednim złożeniu podania do dyrektora Domu lub PCPR.
 10. Szczegółowe informacje zawiera procedura przyjęcia mieszkańca do DPS.
§ 4.
 1. Mieszkańcy Domu otrzymują wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi, również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej placówka zapewnia w zakresie wyżywienia:

 • trzy posiłki dziennie;
 • wybór zestawu posiłków (mieszkańcy składają swoje propozycje zestawu posiłkowego, które analizowane są na comiesięcznych spotkaniach Rady Mieszkańców i przekazywane pracownikowi administracyjnemu); mieszkańcy mają możliwość zapoznania się z tygodniowym jadłospisem wywieszonym na tablicy w stołówce;
  istnieje możliwość otrzymania posiłku dodatkowego;
 • możliwość skorzystania z posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza (dieta cukrzycowa, wątrobowa niskotłuszczowa, żołądkowa);
 • podstawowe produkty żywnościowe (nabiał, wędlina, owoce i warzywa) są dostępne całodobowo (produkty żywnościowe przechowywane są w lodówkach znajdujących się w jadalniach poszczególnych wspólnot, dyżurkach całodobowych, w kuchni ogólnej do godziny 19.00). Napoje (herbata) dostępne są całodobowo w termosach umieszczonych w w/w pomieszczeniach. W okresie letnim mieszkańcy mają zapewnioną wodę mineralną;
 • mieszkańcy mogą spożywać posiłki w stołówce ogólnej , w jadalniach oraz w pokojach mieszkalnych;
 • dla każdego z posiłków czas wydawania wynosi dwie godziny –

śniadanie: 8.00-10.00, obiad: 13.00-15.00, kolacja: 18.00-20.00.

Ponadto, mieszkańcy mają możliwość skorzystania z posiłku niezależnie od planu dnia.

Mieszkańcy niezdolni do samoobsługi są karmieni.

§ 5.
 1. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00.
 2. Mieszkańcy Domu mogą być odwiedzani przez rodzinę lub znajomych codziennie w godz. 7.00-21.00. Osoby odwiedzające proszone są o informowanie dyżurującego personelu o swojej wizycie i wpisanie się do „Zeszytu odwiedzin”. Ponadto osoby odwiedzające mają możliwość skorzystania z noclegu w pokojach gościnnych po uprzednim ustaleniu z dyrektorem Domu.
 3. Osoby pod wpływem alkoholu mają zakaz wchodzenia na teren placówki.
 4. Przy osobach chorych lub umierających możliwa jest obecność bliskiej osoby całą dobę.
 5. Mieszkańcy Domu mogą korzystać z automatu telefonicznego znajdującego się przed budynkiem, a także z aparatów stacjonarnych, znajdujących się na dyżurkach (po uprzednim ustaleniu z kierownikiem działu).
 6. Przebywanie poza Domem jest możliwe po uprzednim poinformowaniu i ustaleniu z pracownikiem pierwszego kontaktu, kierownikiem działu, kierownikiem zespołu pielęgniarek. W szczególnych przypadkach, ze względu na stan zdrowia mieszkańca, zgodę na opuszczenie placówki musi wyrazić lekarz.
 7. Zgodę na przebywanie mieszkańca poza Domem powyżej 10 dni wydaje lekarz psychiatra. Mieszkaniec przebywający poza Domem otrzymuje oświadczenie z informacją o przebywaniu w DPS-ie. Osoby zainteresowane odbierające mieszkańca zobowiązane są do złożenia oświadczenia o zapewnieniu całodobowej opieki podopiecznemu.
 8. Mieszkaniec przebywający poza Domem jest zobowiązany wrócić do Domu do godz. 22.00. Jeśli z bardzo ważnych powodów nie jest to możliwe konieczne jest telefoniczne powiadomienie dyrektora i osoby dyżurującej, że powrót do Domu nastąpi o innej porze.
 9. Podczas samowolnego przebywania mieszkańca poza Domem Dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo i ewentualne szkody wyrządzone innym osobom.
 10. Mieszkańcowi Domu przysługuje za dni nieobecności zwrot częściowej odpłatności na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6.
 1. Mieszkańcy Domu mają prawo do samorządnego organizowania się w celu reprezentowania swoich interesów i podtrzymywania właściwych form współdziałania z personelem. Dyrektor Domu zapewnia niezbędne warunki funkcjonowania Samorządu Mieszkańców, określone w Regulaminie Rady Mieszkańców.
 2. Każdy mieszkaniec Domu ma prawo wybierać członków Samorządu i być do niego wybieranym.
§ 7.

Mieszkańcy Domu mają prawo w szczególności do:

 • godnego traktowania i samodzielnego wyboru stylu życia, jednak tak by nie ograniczać praw współmieszkańców;
 • spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie zajęć organizowanych poza Domem;
 • miejsca zamieszkania wyposażonego w niezbędne meble, sprzęty, pościel, bieliznę pościelową, środki utrzymania higieny osobistej;
 • wyżywienia w ramach obowiązujących norm żywieniowych, również dietetycznego, zgodnie ze wskazaniami lekarza;
 • opieki lekarskiej i pielęgniarskiej z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonać tych czynności;
 • zabiegów usprawniania leczniczego zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • leków i środków opatrunkowych zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej;
 • dostępu do kultury i rekreacji;
 • korzystania z usług pralniczych oraz fryzjerskich;
 • wsparcia w wysokości 30% zasiłku stałego, jeśli nie posiadają żadnych własnych dochodów;
 • pomocy pracownika socjalnego w załatwianiu spraw osobistych;
 • przechowywania w depozycie posiadanych przedmiotów wartościowych oraz pieniędzy;
 • tajemnicy korespondencji;
 • wolności sumienia i wyznania oraz dostępu do świątyni zgodnie z wyznawaną religią;
 • pochówku zgodnego z życzeniem i wyznawaną wiarą;
 • wolności słowa i zgłaszania własnych postulatów dotyczących życia w Domu;
 • możliwości złożenia dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy i innych dokumentów osobistych u pracownika socjalnego;
 • korzystania z poradnictwa prawnego i psychologicznego;
 • możliwości wyboru pracownika pierwszego kontaktu, który za zgodą mieszkańca może dysponować środkami lub przedmiotami równoczesnym określeniem
 • zakresu upoważnienia;
 • do podejmowania pracy poza Domem , jeśli pozwala im na to stan zdrowia , po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Domu.
§ 8.

Do obowiązków mieszkańców Domu należy w szczególności:

 • dbanie o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, zachowanie porządku w miejscu zamieszkania;
 • współdziałanie z personelem Domu w zaspakajaniu swych podstawowych potrzeb;
 • przestrzeganie norm, dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego oraz zarządzeń określonych w Regulaminie Porządkowym Domu;
 • przestrzeganie wszelkich zaleceń lekarskich;
 • ponoszenie stosownych opłat za pobyt w Domu;
 • dbanie o mienie Domu.
§ 9.

Mieszkańcom zabrania się:

 • wnoszenia, posiadania, przyjmowania i spożywania napojów alkoholowych;
 • organizowania i uczestniczenia w zakupach napojów alkoholowych;
 • palenia tytoniu w pokojach w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach, jadalniach);
 • wnoszenia, przechowywania i przyjmowania leków bez zlecenia lekarza;
 • spożywania produktów żywnościowych niezgodnych z zalecaną dietą;
 • używania urządzeń elektrycznych (zwłaszcza grzałek) i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu;
 • przetrzymywania w pokojach rzeczy brudnych, zagrażających powstawaniu chorób epidemicznych;
 • posiadania na terenie Domu wszelkiego rodzaju broni gazowej i palnej (w tym śrutowej), ostrej;
 • przejawiania agresji słownej i fizycznej w stosunku do innych mieszkańców oraz personelu;
 • handlu i kradzieży.
§ 10.

Naruszenie przepisów regulaminu przez mieszkańców Domu staje się przedmiotem postępowania podejmowanego przez Dyrekcję w porozumieniu z Samorządem Mieszkańców. Dotyczy to również czynów przestępczych, tj. kradzieży, naruszenia nietykalności osobistej, obrazy i zniesławienia.

§ 11.

Celowe niszczenie mienia Domu spowoduje obciążenie mieszkańca placówki kosztami wynikającymi z likwidacji strat. W tym celu zostaje sporządzony protokół strat i zniszczeń, przechowywany w aktach socjalnych.

§ 12.

Dopuszcza się możliwość przeniesienia mieszkańca do innego pokoju lub oddziału, jeżeli zachodzą podstawy uzasadniające podjęcie takich działań.

§ 13.

Jeśli środki zapobiegawcze nie odniosą spodziewanych rezultatów, Dyrekcja Domu w porozumieniu z Samorządem Mieszkańców może wystąpić ze stosownym wnioskiem do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie o przeniesienia mieszkańca poważnie naruszającego regulamin do innego Domu Pomocy Społecznej, także bez zgody mieszkańca.

§ 14.

Zasady postępowania wobec osób systematycznie nadużywających alkohol i zakłócających spokój mieszkańcom Domu zawarto w załączniku do Regulaminu Porządkowego określającego zasady organizacji pobytu mieszkańców w Domu.

§ 15.

Zmian w regulaminie dokonuje wyłącznie dyrektor Domu.

§ 16.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03. 07. 2006 r.