Usługi wspomagające

Świadczenie pracy socjalnej

DPS Damaszka zapewnia swoim mieszkańcom pomoc socjalną w niżej wymienionych formach:

1. Prowadzenie spraw osobistych i finansowych mieszkańców.
2. Naliczenie odpłatności za pobyt w DPS, zgodnie z prawidłowo wystawionymi decyzjami dotyczącymi odpłatności za pobyt w DPS.
3. Przyjmowanie mieszkańca do DPS, sprawdzanie prawidłowości wystawionej dokumentacji związanej z przyjęciem mieszkańca do DPS.
4. Sprawy emerytalne i rentowe oraz inne finansowe mieszkańców Domu.
5. Sprawy związane z zapewnieniem przestrzegania praw mieszkańców i dostępności do tych praw.
6. Nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z rodziną i środowiskiem.
7. Prowadzenie akt osobowych mieszkańców.
8. Współpraca w tworzeniu indywidualnych planów wsparcia mieszkańca Domu.
9. Udział w wycieczkach, imprezach organizowanych na terenie Domu i poza nim.
10. Współpraca z innymi komórkami w organizowanych zajęciach terapeutycznych, imprezach i w realizacji usług przypisanych mieszkańcom.
11. Pomoc w załatwianiu i wyjaśnieniu spraw mieszkańców w innych urzędach i instytucjach (sądy, policja).
12. Sprawy meldunkowe mieszkańców, wymiana dowodów osobistych.
13. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z opiekunami prawnymi/ kuratorami osób ubezwłasnowolnionych.
14. Sprawy związane z wypisaniem mieszkańca, rezygnacją, przeniesieniem do innego DPS.
15. Sprawy spadkowe mieszkańców.
16. Współpraca z zespołem terapeutycznym, osobami pierwszego kontaktu i opiekunami.
17. Rozmowy indywidualne z mieszkańcem i pomoc w załatwianiu spraw w urzędach.
18. Dofinansowania z PERON.
19. Wczasy i turnusy rehabilitacyjne.
20. Przechowywanie dowodów osobistych, paszportów i książeczek PKO.
21. Rejestr osób zakwalifikowanych do DPS.
22. Prowadzenie ewidencji mieszkańców Domu.
Sporządzanie sprawozdań: okresowych, kwartalnych, rocznych.
23. Aktualizacja decyzji kierujących, umieszczających i dotyczących odpłatności za pobyt w DPS.
24. Współpraca z miejskimi i gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz powiatowymi centrami pomocy rodzinie, a także instytucjami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

DPS zapewnia bogatą ofertę zajęć podnoszących sprawność fizyczną i aktywizację mieszkańców.

Mieszkańcy Domu mają możliwość codziennego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez terapeutów pracowni terapii rzemieślniczej, rękodzieła, pracowni głównej, świetlicy. Korzystania z zajęć sportowych, wysiłkowych i hydromasażu proponowanych przez rehabilitanta. Uczestnictwa w zajęciach muzycznych zespołu,, Big Band” oraz grupy teatralnej,, Bez Dam”.

Codziennego uczestnictwa w życiu domu poprzez ergoterapię w zajęciach kulinarnych przygotowywaniu posiłków w kuchni głównej, pralni, pracowni krawieckiej, w ogrodnictwie.

Mieszkańcy korzystają z aktywnego uczestnictwa w pracy na rzecz Domu Pomocy Społecznej.
Praca jest wartością nadrzędną dla osoby chorej psychicznie. Kształtuje osobowość, poczucie wartości. Pozwala czuć się potrzebnym. Ma ona na celu osiągnięcie jak największej samodzielności życiowej, którą mieszkańcy zdobywają poprzez wykonywanie czynności związanych z życiem codziennym.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy dostosował warsztat pracy, z którego mogą korzystać mieszkańcy w zależności od swoich potrzeb, zainteresowań i możliwości: każdy z mieszkańców ma możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w pracach porządkowych na WSPÓLNOTACH – przy codziennych porządkach pokojów, łazienek, korytarzy, jadalni, palarni. Mieszkańcy pomywają naczynia po posiłkach, odkurzają, wycierają kurze, myją podłogi, okna, piorą swoje rzeczy w pralkach automatycznych, piorą firany, czyszczą okna, wykładziny, pastują podłogi, porządkują swoje ubrania w szafkach, podlewają kwiaty, prasują, trzepią dywany. Jednocześnie podczas prac porządkowych uczestnicy uczą się obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego, do którego należy: zmywarka, kuchnia elektryczna, czajnik bezprzewodowy, frytkownica, kuchnia mikrofalowa, odkurzacz, żelazko, lodówka; dodatkową pracą na terenie Domu jest: czyszczenie akwarium, pielęgnowanie kwiatów doniczkowych. W sezonie wiosenno – letnim mieszkańcy bardzo aktywnie biorą udział w porządkowaniu terenu wokół Domu, zagospodarowaniu parku, ogrodu oraz dbaniu o niego podczas kwitnienia kwiatów. Mieszkańcy grabią liście, nożycami obcinają żywopłot, koszą kosiarkami trawę. W sezonie zimowym odśnieżają teren i drogi wokół Domu. Zespół terapeutyczno – opiekuńczy opracował PLAN PRAC PORZĄDKOWYCH, wg którego mieszkańcy dbają o porządek wokół Domu; mieszkańcy dbają również o groby zmarłych współmieszkańców na cmentarzu w Turzu;

mają możliwość uczestnictwa w TERAPII KULINARNEJ – jest to czas na sprawne opanowanie umiejętności związanych z pracami w kuchni głównej przy przygotowywaniu posiłków ( np. obieranie warzyw, przygotowywanie gotowych dań). Mieszkańcy wykorzystują nowe umiejętności organizując imprezy okazjonalne na wspólnotach i oddziałach – piekąc ciasta, robiąc sałatki, dżemy; prace na działkach ogrodniczych (np. sianie warzyw, pielenie, podlewanie warzyw, wykopywanie, składowanie pozyskanych owoców, sadzenie owoców-truskawek itp.).

Mieszkańcy, którzy z wykształcenia są ogrodnikami czują się potrzebni, dowartościowani i spełnieni choć w części zawodowo; zespół terapeutyczno-opiekuńczy opracował plan powstania sadu na działkach ogrodniczych mieszczących się przy Domu. Każdy mieszkaniec miał możliwość kupna drzewka owocowego i zasadzenia w sadzie. Indywidualne drzewko mieszkańca jest podpisane jego imieniem i nazwiskiem. Mieszkańcy dzięki temu są świadomi, że mają,,coś’’ swojego, co zawsze będzie z śladem po nich samych. Mieszkańcy, tym samym, wykształcają w sobie potrzebę przynależności i zaangażowania w,,sprawy” domu; udział w codziennych zajęciach w PRALNI ( pomoc przy segregowaniu odzieży,prasowanie, układanie odzieży, obsługa sprzętu wykorzystywanego do krochmalenia odzieży, obsługa pralek automatycznych; udział w codziennych zajęciach w PRACOWNI KRAWIECKIEJ (pomoc krawcowej przy reperowaniu zniszczonych ubrań, krojenie materiału, przyszywanie guzików itp.; udział przy pracach remontowych domu (malowanie, szlifowanie ścian, tapetowanie, pomoc przy pracach hydraulicznych). Mieszkańcy również uczestniczą w pracach remontowych na wspólnotach – malują swoje pokoje dobierając kolory wg upodobania, odnawiają zniszczone meble itp.;

uczestnictwo w zajęciach w PRACOWNI STOLARSKIEJ – odnawianie zniszczonych mebli, zbijanie nowych ławek i stołów wykorzystywanych w sezonie letnim, zbijanie z desek ogrodzeń dla zwierząt, robienie karmników dla ptaków;

Mieszkańcy „wychodzą” do środowiska społecznego, nie izolują się . Niszczą stereotyp osoby chorej psychicznie niezdolnej do jakiejkolwiek pracy.

Umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych, kulturalnych, udział w samorządności mieszkańców:

Na terenie Domu mieszkańcy maja możliwość korzystania z punktu bibliotecznego ( świetlica) pożyczając książki przygodowe, popularnonaukowe, historyczne, w zależności od swoich zainteresowań. Mają możliwość korzystania z codziennej prasy dostarczanej przez miejscowego listonosza, a także zakupu prasy w sklepiku znajdującym się przy DPS.

Nasi mieszkańcy korzystają również, z ofert firm wysyłkowych promujących książki (np. Świat Książek).

Dom Pomocy Społecznej umożliwia zaspokojenie potrzeb religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca:

 • uczestnictwo mieszkańca w Mszach Św. odprawianych raz w tygodniu, w kaplicy mieszczącej się na terenie Domu;
 • możliwość uczestnictwa w Mszach Św. odprawianych w parafialnym kościele, do którego mieszkańcy są dowożeni samochodem ( w zależności od potrzeb);
 • możliwość kontaktu z kapłanem (spotkania indywidualne, spotkania grupowe organizowane przez kapłana raz w tygodniu mające na celu duchowe wsparcie mieszkańców);
 • w Domu organizowana jest również kolęda, spotkania przy wigilijnym stole, święconka itp.

Mieszkańcy korzystają z:

 • jednodniowych wycieczek krajoznawczych ( np. Gdańsk);
 • kilkudniowych wycieczek krajoznawczych i zagranicznych np. Licheń, Litwa, Białoruś, Ukraina, wycieczka „Śladami Jana Pawła II”; Chełmża, Toruń
  ,, wypadów” do miejscowych lasów, nad morze i nad jezioro Damaszka;
 • kilkudniowych wyjazdów do ośrodków rekreacyjnych, biwaków Chłapowo, Stegna;
 • wyjazdów do Domu Kultury na przedstawienia teatralne, wystawy organizowane w ramach jego działalności;
 • wyjazdów na przyjęcia urodzinowe mieszkańców do restauracji w Tczewie, Szpęgawsku, Godziszewie;
 • udział w imprezach, balach okolicznościowych.

DPS zapewnia mieszkańcom nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną poprzez:

 • kontakt telefoniczny (na terenie Domu znajduje się aparat telefoniczny do dyspozycji mieszkańców, przy wejściu głównym, kilku mieszkańców posiada telefony komórkowe);
 • kontakt listowny ( do domu codziennie przyjeżdża listonosz z prasą i korespondencją ponadto, organizowane są wyjazdy do Urzędów Pocztowych);
  wysyłanie kartek okolicznościowych;
 • mieszkańcy mają możliwość wyjazdów do rodzin, krewnych, znajomych (np. święta, weekendy );
 • rodzina ma możliwość odwiedzania mieszkańca na terenie Domu, kontaktowania się z mieszkańcem telefonicznie i listownie.

W utrzymywaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem pomaga placówka umożliwiając dowóz mieszkańca do rodziny i znajomych. Jest to jedna z wielu form socjoterapii.

Placówka gwarantuje mieszkańcom przestrzeganie praw, określonych w regulaminie organizacyjnym domu, a także regulaminie porządkowym zgodnym z ustawą z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Mieszkańcy mają dostęp do wszelkich informacji o swoich prawach (sekretariat). Ponadto mieszkańcy informowani są o wszelkich aktualnych sprawach dotyczących placówki, zamieszczonych na tablicy ogłoszeń w holu głównym.

Mieszkańcy mają prawo do składania skarg, zażaleń i wniosków w formie pisemnej i ustnej:

 • w sekretariacie DPS znajduje się ZESZYT SKARG, ZAŻALEŃ I WNIOSKÓW, gdzie mieszkańcy mogą składać swoje propozycje, problemy i skargi;
 • mieszkańcy mają zapewniony codzienny kontakt z dyrektorem Domu, w godzinach od 9.00. – 11.00. od poniedziałku do piątku, w miarę zainteresowania mieszkańca i zgłaszania w/w potrzeby (informacja ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców, wywieszona na tablicy informacyjnej w holu głównym);
 • mieszkańcy mają możliwość uczestnictwa w co miesięcznych zebraniach Rady Mieszkańców i zgłaszania wszelkich spraw i problemów;